Atsushi Togo (Associate Professor)

Kyoto University

Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan