Members

Research Associates

 • Yuewen Fang

Graduate Students

 • Yuxi Song
 • Ayako Taguchi
 • Masayuki Kimura
 • Keiyu Mizokami
 • Takayuki Nishiyama
 • Ryuhei Okuno
 • Kohei Shinohara
 • Emiri Suzuki
 • Katsuyuki Hayashi
 • Yohei Hisada
 • Shugo Asahara
 • Kohei Nishi
 • Yuta Morimitsu