Members

Graduate Students

 • Ayako Taguchi

 • Takuya Naruse

 • Taiki Iwamura

 • Otake Shuji

 • Masanori Murakami

 • Hayato Wakai

 • Kazuki Wake

 • Tomonori Kinoshita

 • Hajime Kinoshita

 • Yuki Matsukuma

 • Kousuke Yamasaki