Members

Faculty and Staff

 • Takayuki Nishiyama (Program-Specific Assistant Professor)

 • Makiko Orita (Assistant)

Graduate Students

 • Ayako Taguchi

 • Ushio Matsumoto

 • Kohei Shinohara

 • Gyeongseo Lee

 • Kazuhiro Goto

 • Takuya Naruse

 • Taiki Iwamura

 • Yudai Ito

 • Daiki Ukawa

 • Masayuki Shigeoka

 • Rintaro Sueoka

 • Otake Shuji

 • Masanori Murakami

 • Hayato Wakai

 • Kazuki Wake